Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
  • Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι απαραίτητη η κατοχή Πτυχίου Τμήματος Φυσικής ή αντίστοιχης Πανεπιστημικής Σχολής. Οι υποψήφιοι συνιστάται να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 6 εξάμηνα Μαθηματικών για Φυσικούς, 4 εξάμηνα Σύγχρονης Φυσικής, 1 εξάμηνο Κλασικής Μηχανικής, 2 εξάμηνα Ηλεκτρομαγνητισμού, 2 Κβαντομηχανικής, 1 Θερμοδυναμικής, 1 Στατιστικής Μηχανικής, να έχουν βασικές γνώσεις στην Φυσική Υψηλών Ενεργειών/Αστροφυσική/Φυσική Συμπυκνωμένης Υλης/Ατομική Φυσική καθώς και βασική εκπαίδευση στην Υπολογιστική Φυσική. Φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ενδείκνυται να έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα επίλογής: Φ-302 "Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Κυματική)", Φ-304 "Κβαντομηχανική ΙΙ (Δομή της Ύλης)", και Φ-313 "Μαθηματικά για Φυσικούς ΙΙ".

  • Η αίτηση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά: α) οι λόγοι που οδήγησαν τον/την υποψήφιο/α να επιλέξει το πρόγραμμα, β) πως νομίζει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και γ) τι σκοπεύει να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Επίσης, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτική Βαθμολογία, και δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές που γνωρίσουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του. Πριν γίνει δεκτός ένας υποψήφιος, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να τον/την καλέσει σε συνέντευξη.

Οι αιτήσεις για διδακτορικό γίνονται δεκτές και εξέταζονται καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Υποψήφιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για διδακτορικό σε Θεωρητική Φυσική Φυσική Υψηλών Ενεργειών και επιθυμούν χρηματοδότηση από το Center of Theoretical Physics θα πρέπει να ελέγξουν και κάποιες διαφορετικές προθεσμίες. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Masters) του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι 7 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλονται στη Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών:

Κα. Μ. Ματαλλιωτάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. 2208
GR-71003 Ηράκλειο, Ελλάδα
τηλ: +30-2810-394004
φαξ: +30-2810-394301
e-mail: pgrad@physics.uoc.gr