Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής"

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνει κάθε χρόνο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, διάρκειας ενός έτους, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακό Διπλώματος Ειδίκευσης στην "Προχωρημένη Φυσική". Aπόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να κάνουν αίτηση και εφόσον γίνουν δεκτοί να συνεχίσουν τις σπουδές τους για ακόμη 3 χρόνια ώστε να αποκτήσουν Διδακτορικό Δίπλωμα σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μια σειρά από μεταπτυχιακά μαθήματα γενικής φυσικής, μεταπτυχιακά μαθήματα ειδίκευσης που καλύπτουν όλους τους τομείς της σύχρονης φυσικής και επικαλύπτουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και δραστηριότητες των καθηγητών και ερευνητών του Τμήματος. Η ολοκλήρωση των σπουδών απαιτεί την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το αντικείμενο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να άπτεται σε θέματα αιχμής της σύγχρονης φυσικής στους τομείς της Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής, Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογίας, Aτοµικής και Μoριακής Φυσικής, Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης και Εφαρµοσµένης Φυσικής - Φυσικής και Τεχνολογίας Ηµιαγωγών.

Οι άρτιες ερευνητικές εγκαταστάσεις υποδομής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας καθώς και του Αστεροσκοπείου του Σκίνακα είναι διαθέσιμες σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.