Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Προχωρημένης Φυσικής" οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Master) στους τοµείς α) Αστροφυσικής και Διαστηµικής Φυσικής, β) Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατιδίων και Κοσµολογίας, γ) Aτοµικής και Μoριακής Φυσικής, δ) Φυσικής Συµπυκνωµένης Ύλης και ε) Εφαρµοσµένης Φυσικής - Φυσικής και Τεχνολογίας Ηµιαγωγών, και έχει διάρκεια ενός έτους (12 μήνες).

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει 60 ECTS τα οποία υπολογίζονται ως εξής: (α) 30 ECTS από παρακολούθηση µαθηµάτων και επιτυχία στις εξετάσεις αυτών, οι οποίες είναι υποχρεωτικές, (β) 30 ECTS από εκπόνηση και συγγραφή µεταπτυχιακής διπλωµατικής ερευνητικής εργασίας και επιτυχή παρουσίασή της ενώπιον τριµελούς επιτροπής.

  • Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου (4 μήνες) οι φοιτητές συνήθως παρακολουθούν 2 Μαθήματα Γενικής Φυσικής, των 6 ECTS έκαστο, και 1 Μάθημα Ειδίκευσης (5 ECTS).

  • Κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου (4 μήνες) οι φοιτητές συνήθως παρακολουθούν 1 Μαθήμα Γενικής Φυσικής (6 ECTS), και 1 Μάθημα Ειδίκευσης (5 ECTS).

  • Η ερευνητική εργασία, τουλάχιστον τετράµηνης ουσιαστικής διάρκειας, διεξάγεται παράλληλα µε την παρακολούθηση των µαθηµάτων και τυπικά ξεκινά στην αρχή του δευτέρου εξαμήνου.

  • Ακόμη 2 ECTS αποκτούνται από τη συμμετοχή στη διδακαλία εργαστηρίων (Διδακτική Εργαστηρίων Ι).

Παράταση της κανονικής διάρκειας ενός έτους του Μ.Δ.Ε. για ένα το πολύ έτος, είναι δυνατή µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις µετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος µε την ειδική σύνθεσή της και εφ΄όσον ο ενδιαφερόµενος φοιτητής υποβάλλει τη σχετική αίτηση εντός του έτους.

Μετά την παρέλευση διετίας από την έναρξη των Μεταπτυχιακών σπουδών του, ο φοιτητής χάνει την ιδιότητα του µεταπτυχιακού φοιτητή αν δεν έχει αποκτήσει το Μ.Δ.Ε.

Το Τμήμα Φυσικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πράξεις αντιγραφής και λογοκλοπής και θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτές. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει πάρει απόφαση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών (αρχείο PDF).

Πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την δομή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και στο ακόλουθο αρχείο από το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. 1524, Τευχ. B', σελ. 16588, 4 Μαι. 2018).