Εισαγωγή στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
  • Για να γίνει δεκτός ένας υποψήφιος στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης "ΦΩ.ΝΗ." είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εργαστηριακή εμπειρία σε προχωρημένα εργαστήρια Φυσικής είναι ιδιαίτερα σημαντική.

  • Η αίτηση του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να συνοδεύεται από επιστολή στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά: α) οι λόγοι που οδήγησαν τον/την υποψήφιο/α να επιλέξει το πρόγραμμα, β) πως νομίζει ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος και γ) τι σκοπεύει να κάνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Επίσης, η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα, Αναλυτική Βαθμολογία, και δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές που γνωρίσουν προσωπικά την ακαδημαϊκή πορεία του. Πριν γίνει δεκτός ένας υποψήφιος, η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να τον/την καλέσει σε συνέντευξη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "ΦΩ-ΝΗ" του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 είναι 7 Ιουλίου 2018.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποστέλονται στη Γραμματεία Mεταπτυχιακών Σπουδών:

Κα. Μ. Ματαλλιωτάκη
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Φυσικής
Τ.Θ. 2208
GR-71003 Ηράκλειο, Ελλάδα
τηλ: +30-2810-394004
φαξ: +30-2810-394301
e-mail: pgrad@physics.uoc.gr