Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΦΩ.ΝΗ.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής" αποτελεί αναμόρφωση του προγράμματος "Μικροηλεκτρονικής - Νανοηλεκτρονικής". Το Π.Μ.Σ. "ΦΩ.ΝΗ" έχει διάρκεια 18 μηνών (τριών εξαμήνων). Ως μέγιστη διάρκεια ορίζονται τα έξι (6) εξάμηνα κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης και αποδοχής του αιτήματος από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής.

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. ο φοιτητής πρέπει να εκπονήσει μεταπτυχιακή εργασία και να παρακολουθήσει και εξεταστεί με επιτυχία σε 7 μαθήματα. Τα μαθήματα Κβαντική Ηλεκτρονική Ι, Εφαρμοσμένη Κβαντική Φυσική και Φυσική Ημιαγωγικών Διατάξεων είναι υποχρεωτικά. Οι φοιτητές θα πρέπει να συμμετέχουν ως βοηθοί εργαστηρίων στο Τμήμα Φυσικής για δύο εξάμηνα. Κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές μπορούν να κατοχυρώσουν μέχρι 10 ECTS από το Π.Μ.Σ. "Προχωρημένης Φυσικής" του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή από άλλο εγκεκριμένο Π.Μ.Σ. της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Τμήμα Φυσικής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε πράξεις αντιγραφής και λογοκλοπής και θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτές. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει πάρει απόφαση σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των φαινομένων αυτών (αρχείο PDF).

Πιο αναλυτικές πληροφόριες σχετικά με την δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι διαθέσιμες στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, και στο ακόλουθο αρχείο από το αντίστοιχο Φ.Ε.Κ. 1399, Τευχ. B', σελ. 15213, 25 Μαi. 2018).