Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Φυσικής

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης προσφέρει την δυνατότητα διδακτορικών σπουδών σε σχεδόν όλες της κατευθύνσεις της σύγχρονης φυσικής.

Ο λεπτομερής κανονισμός διδακτορικών σπουδών βρίσκεται εδώ.

Συνοπτικά οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής στο πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής είναι:

  • Πτυχίο από Τμήμα Σχολής Θετικών Επιστημών, από Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής ή από Τμήμα Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και
  • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. - Masters Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία σε ειδικές περιπτώσεις πολύ αξιόλογων υποψηφίων με το απαραίτητο ακαδημαϊκό υπόβαθρο, και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, είναι δυνατή η άρση της προϋπόθεσης κατοχής Δ.Μ.Σ. για την έναρξη των διδακτορικών σπουδών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον κανονισμό σπουδών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών στην οποία, μεταξύ όσων απαιτούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις, περιλαμβάνονται και:

  • Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων που έχει παρακολουθήσει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
  • Επιστολή στην οποία ο υποψήφιος εξηγεί συνοπτικά τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα καθώς και τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα Φυσικής
  • Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας οι οποίες να αξιολογούν την ποιότητα του υποψηφίου
  • Αποτελέσματα από εξετάσεις GRE και TOEFL, αν υπάρχουν

Αιτήσεις γίνονται δεκτές και εξετάζονται από την Συνέλευση του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Αν δεν υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. προθεσμία έναρξης χρηματοδότησης ερευνητικού προγράμματος) προτείνεται να κατατίθενται μέχρι την 1η Ιουλίου για σπουδές το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης μέχρι την απόκτηση του διδακτορικού είναι τα τρία έτη. Αν ο υποψήφιος διδάκτορας δεν έχει Δ.Μ.Σ., τότε ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα τέσσερα έτη. Ο μέγιστος χρόνος φοίτησης είναι τα έξι και επτά χρόνια, αντίστοιχα. Ως επίσημη ημερομηνία έναρξης των Διδακτορικών Σπουδών ορίζεται η απόφαση αποδοχής του υποψήφιου διδάκτορα από την Συνέλευση Τμήματος.